« Vorherige Folgende »
7:30–8:30Yoga Sommer-KursstundeVergangen12:00–12:30Sling TrainingVergangen16:45–17:30Sling Trainingfrei: 4
HeuteDi 21.08.2018Mi 22.08.2018
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Platz 1
Platz 2
Platz 3
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
12:00
12:30
13:00
16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
22:00
18:00 – 22:00
18:00 – 22:00
18:00 – 22:00